Politica de confidențialitate | Privacy Policy

TERMENI ȘI CONDIȚII

Prezentul document, prin conținutul său, pune la dispoziția terților utilizatori Regulamentul privind termenii și condițiile de utilizare a site-ului https://universuldali.ro/ (denumit în continuare „Site-ul”), precum și condițiile de comercializare a Biletelor și Abonamentelor, puse la vânzare în Secțiunea „Bilete”: https://universuldali.ro/ (în continuare „Termeni și Condiții”).

Site-ul este operat de Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB („ARCUB”), cu sediul social în Mun. București, Str. Lipscani nr. 84-90, Sector 3, având Cod de Identificare Fiscală nr. 9658744.

Utilizarea Site-ului (incluzând accesul, navigarea și cumpărarea produselor utilizând informații de pe acest site) constituie un acord implicit de respectare a termenilor și condițiilor enunțate în cuprinsul prezentului document cu toate efectele ce decurg din aceasta.

ARCUB își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui document, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, persoane denumite în continuare “Utilizatori”.

Utilizatorii vor avea acces permanent la Termenii și Condiții pentru a le putea consulta în orice moment. Utilizatorii au obligația de a accesa și verifica în mod constant conținutul prezentului document, varianta aplicabilă a prezentului document fiind cea publicată pe Site la data la care Utilizatorul se raportează.

DEFINIȚII

1.1. ARCUB – Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București, cu sediul în Mun. București, Str. Lipscani nr. 84-90, Sector 3, având Cod de Identificare Fiscală nr. 9658744.

1.2. UTILIZATOR: persoana fizica sau juridică ce are sau obține acces la Conținutul Site-ului prin accesarea de pe orice dispozitiv electronic care permite acest lucru (desktop, laptop, tabletă, telefon mobil etc.);

1.3. SITE: pagina de internet de la adresa https://universuldali.ro/ aparținând ARCUB, prin intermediul căruia Utilizatorul are acces la informații privind activitatea ARCUB, în mod specific la expoziția Universul lui Salvador Dali;

1.4. CONȚINUT: (a) toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic (PC, laptop, tabletă, telefon mobil etc.); (b) conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor de către un angajat sau colaborator prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; (c) orice informație comunicată Utilizatorului prin orice mijloc de către un angajat sau colaborator al ARCUB conform informațiilor de contact furnizate de Utilizator; (d) informații legate de BILETE, și/sau tarife/prețuri; (e) date referitoare la ARCUB sau alte date privilegiate ale acesteia;

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI POLITICA DE COOKIES

2.1. Orice prelucrare de date cu caracter personal ale Utilizatorului se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în modalitatea și prin mijloacele prevăzute în Politica de Confidențialitate; https://universuldali.ro/politica-de-confidentialitate

2.2. Modalitatea în care Site-ul colectează și utilizează cookies este descrisă în Politica de Cookies. https://universuldali.ro/politica-cookies

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

3.1. Întregul conținut al Site-ului incluzând, dar nelimitându-se la text, logouri, reprezentări stilizate, butoane, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, conținut multimedia, software și alte date, numite generic „Conținut”, astfel cum este definit în preambul, sunt și rămân proprietatea ARCUB, și sunt protejate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 129/1992 privind modelele și desenele industriale, republicată, precum și de Convenția de la Berna și de Directiva UE 2019/790 privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală, precum și de orice altă prevedere națională și europeană care asigură protecția drepturilor de proprietate intelectuală și de autor;

3.2. Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către sine sau terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al ARCUB și partenerilor săi asupra conținutului, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului decât cu acordul expres scris al ARCUB;

3.3. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document. Utilizatorul înțelege și este de acord ca orice utilizare a Conținutului in alte scopuri decat cele permise de prezentul document reprezinta o incalcare a prevederilor legale in vigoare si atrage raspunderea civila, contravențională si/sau penală a Utilizatorului;

3.4. În cazul identificării oricărei acțiuni dintre cele menționate mai sus, Utilizatorul va putea contacta ARCUB la adresa de e-mail: universuldali@arcub.ro.

TERMS AND CONDITIONS 

This document, through its content, provides third-party users with the Regulations regarding the terms and conditions of using the website https://universuldali.ro/ (from now on referred to as the „Site”), as well as the conditions for the sale of Tickets and Subscriptions, available for purchase in the „Tickets” Section: https://universuldali.ro/ (from now on referred to as the „Terms and Conditions”).

The Site is operated by the Cultural Projects Center of Bucharest Municipality – ARCUB („ARCUB”), headquartered in Bucharest, Str. Lipscani no. 84-90, Sector 3, with Fiscal Identification Code no. 9658744.

The use of the Site (including access, browsing, and purchasing products using information from this site) constitutes an implicit agreement to comply with the terms and conditions stated in this document, with all effects arising from it.

ARCUB reserves the right to modify the content of this document at any time without prior notification to the users, hereinafter referred to as „Users.”

Users will have permanent access to the Terms and Conditions to consult them at any time. Users are obligated to constantly access and verify the content of this document, with the applicable version being the one published on the Site on the date the User refers to it.

DEFINITIONS

1.1. ARCUB – The Cultural Projects Center of Bucharest Municipality, headquartered in Bucharest, Str. Lipscani no. 84-90, Sector 3, with Fiscal Identification Code no. 9658744.

1.2. User: Natural or legal person who has or obtains access to the Site Content by accessing it from any electronic device that allows this (desktop, laptop, tablet, mobile phone, etc.).

1.3. Site: The internet page at the address https://universuldali.ro/ owned by ARCUB, through which the User has access to information regarding ARCUB’s activities, specifically the Universe Dali exhibition.

1.4. Content: (a) all information on the Site that can be visited, viewed, or otherwise accessed using an electronic device (PC, laptop, tablet, mobile phone, etc.); (b) the content of any email sent to Users by an employee or collaborator through electronic means and/or any other means of communication available; (c) any information communicated to the User by an employee or collaborator of ARCUB via any means, according to the contact information provided by the User; (d) information related to TICKETS, and fees/prices; (e) data related to ARCUB or other privileged data.

PERSONAL DATA PROTECTION AND COOKIES POLICY

2.1. Any processing of the User’s data is carried out by the applicable legal provisions, as specified in the Privacy Policy: https://universuldali.ro/politica-de-confidentialitate.

2.2. The way the Site collects and uses cookies is described in the Cookies Policy: https://universuldali.ro/politica-cookies.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

3.1. The entire content of the Site, including but not limited to text, logos, stylized representations, buttons, trademarks, static images, dynamic images, multimedia content, software, and other data, collectively referred to as „Content,” as defined in the preamble, is and remains the property of ARCUB, protected by Law no. 8/1996 on copyright and related rights, with subsequent amendments and completions, Law no. 84/1998 on trademarks and geographical indications, with subsequent amendments and completions, Law no. 129/1992 on industrial designs and models, republished, as well as by the Bern Convention and EU Directive 2019/790 on copyright and related rights in the digital single market, and by any other national and European provision ensuring the protection of intellectual property and copyright rights.

3.2. The User is not allowed to copy, distribute, publish, transfer to themselves or third parties, modify and/or otherwise alter, use, link to, display, include any Content in any other context, including any Content outside the Site, remove marks indicating ARCUB’s copyright and its partners’ rights to the content, and participate in the transfer, sale, distribution of materials made by reproducing, modifying, or displaying the Content, except with the express written consent of ARCUB.

3.3. Any use of the Content for purposes other than those expressly permitted by this document is prohibited. The User understands and agrees that any use of the Content for purposes other than those permitted by this document constitutes a violation of applicable legal provisions and entails civil, contraventional, and/or criminal liability for the User.

3.4. In case of identifying any actions among those mentioned above, the User can contact ARCUB at the email address: universuldali@arcub.ro.

PROGRAM DE VIZITARE

Luni-Duminică: 10.00 – 20.00

Ultima intrare: ora 19.00

PROGRAM CASA DE BILETE

Programul casei de bilete ARCUB, în perioada 18 octombrie – 12 decembrie 2023, este de marți până duminică, orele 12.00 – 19.00, luni închis. În această perioadă, se acceptă doar plata cash pentru achiziționarea biletelor la casa de bilete ARCUB. În perioada 13 decembrie 2023 – 12 mai 2024, programul casei de bilete este de luni până duminică, orele 10.00-20.00. Biletele vor putea fi achiziționate la casa de bilete utilizând plata cash/card.

Informații: 021 795 36 02; universuldali@arcub.ro