Politică cookies | Cookie Policy

Acest site https://universuldali.ro/ („Site-ul”) utilizează cookie-uri.

Un cookie este un mic fragment de informații pe care Site-ul le solicită browserului dvs. să le stocheze pe computerul dvs., terminalul dvs. mobil sau pe alte dispozitive electronice prin care un utilizator accesează

internetul, în scopul de a ajuta utilizatorul să navigheze pe Site în mod eficient, să efectueze anumite funcții și să îi permită Site-ului să „rețină” acțiunile sau preferințele utilizatorului de-a lungul timpului.

Legea stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., în cazul in care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs.

Site-ul utilizează cookie-urile pentru următoarele scopuri:

 • pentru a reține acțiunile și preferințele individuale ale Utilizatorilor;
 • pentru asigura buna funcționare a Site-ului și a-i spori performanțele;
 • pentru a-i ajuta pe Utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu;
 • pentru publicitate online bazată pe comportament și pentru a afișa reclame relevante pentru ceea ce Utilizatorul a căutat în trecut.

Nu vom utiliza cookie-uri în alte scopuri decât cele arătate în prezenta politică.

Site-ul utilizează următoarele categorii de cookie-uri:

 1. Cookie-uri strict necesare, de care Site-ul are nevoie pentru buna funcționare și operare. Printre acestea se numără, de exemplu, cookie-uri care permit Utilizatorilor să se autentifice în zone securizate ale Site-ului și care sunt necesare pentru administrarea sistemului și pentru prevenirea activităților frauduloase.
 1. Cookie-uri analitice/de performanță, care permit Site-ului să recunoască și să numere vizitatorii și să afle modalitățile în care vizitatorii navighează pe Site. Acest tip de cookie-uri ajută la perfecționarea experienței de navigare a Utilizatorilor pe Site, astfel încât aceștia să poată găsi mai ușor informațiile pe care le caută.
 1. Cookie-uri de funcționalitate, care sunt utilizate pentru a-i recunoaște pe Utilizatorii care revin pe Site. Aceste cookie-uri ajută la personalizarea conținutului Site-ului și pentru păstrarea preferințelor Utilizatorilor (de exemplu, limba și regiunea alese de aceștia).
 1. Cookie-uri de direcționare și publicitate, care înregistrează vizita Utilizatorilor pe Site, paginile pe care le-au vizualizat, articolele pe care le-au vizualizat și link-urile pe care le-au urmat. Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a face ca publicitatea afișată pe Site să fie mai relevantă în raport cu interesele Utilizatorilor, identificate în baza paginilor/link-urilor vizitate și articolelor citite (În acest scop, este posibilă partajarea acestor informații și cu terțe părți).

Terțele părți (inclusiv, de exemplu, rețelele de publicitate și furnizorii de servicii externe precum cele de analiză a traficului web) pot utiliza și ele cookie-uri și/sau pot accesa datele colectate de cookie-urile de pe Site.

Majoritatea browserelor suportă cookie-uri, însă Utilizatorii își pot configura browserele să le refuze și le pot șterge oricând doresc. Puteți controla și/sau șterge cookie-urile după cum doriți. Puteți șterge toate cookie-urile care sunt deja stocate pe computerul dvs. și puteți configura majoritatea browserelor să împiedice stocarea cookie-urilor. Însă, dacă veți proceda astfel, este posibil să fiți nevoit să ajustați manual anumite preferințe de fiecare dată când vizitați un site, iar anumite servicii și funcționalități este posibil să nu funcționeze.

Puteți bloca/dezactiva cookie-urile în setările browserului dvs. web. Însă, dacă utilizați setările browserului dvs. pentru a bloca toate cookie-urile (inclusiv pe cele esențiale), este posibil să nu puteți accesa în întregime sau parțial Site-ul, deoarece unele cookie-uri pot fi strict necesare pentru funcționarea site-ului web.

Puteți, în orice moment, să modificați sau să vă retrageți acordul din Declarația privind modulele cookie de pe Site-ul nostru.

Aflați mai multe despre cine suntem, cum ne puteți contacta și cum procesăm datele personale în Politica noastră de confidențialitate.

În tabelele următoare veți găsi mai multe informații despre cookie-urile individuale utilizate pe Site și scopurile pentru care sunt utilizate:

 1. a) Performanță, analiză și cercetare:
Cookie keyDomeniuTip CookieExpirareDescriere
_ga_FHJZG0MZDL.universuldali.roFirst-party1 year 1 monthAcest cookie este folosit de Google Analytics pentru a persista starea sesiunii.
_gauniversuldali.roFirst-party1 year 1 monthAcest nume cookie este asociat cu Google Universal Analytics – care este o actualizare semnificativă a serviciului de analiză utilizat mai des de la Google. Acest cookie este folosit pentru a distinge utilizatorii unici prin atribuirea unui număr generat aleatoriu ca identificator de utilizator. Este inclus în fiecare solicitare de pagină dintr-un site și utilizat pentru a calcula datele despre vizitatori, sesiuni și campanii pentru rapoartele de analiză a site-urilor.
 1. b) Targetare:
Cookie keyDomeniuTip CookieExpirareDescriere
_gcl_au.universuldali.roFirst-party3 monthsFolosit de Google AdSense pentru a experimenta eficiența publicității pe site-uri web care utilizează serviciile lor
_fbp.universuldali.roFirst-party3 monthsFolosit de Meta pentru a livra o serie de produse publicitare, cum ar fi licitarea în timp real de la agenții de publicitate terți
IDE.doubleclick.netThird-party1 yearAcest cookie este setat de Doubleclick și furnizează informații despre modul în care utilizatorul final folosește site-ul web și orice publicitate pe care utilizatorul final a văzut-o înainte de a vizita site-ul respectiv.
test_cookie.doubleclick.netThird-party15 minutesAcest cookie este setat de DoubleClick (care este deținut de Google) pentru a determina dacă browserul vizitatorului site-ului acceptă module cookie.
 1. c) Neclasificate:
Cookie keyDomeniuTip CookieExpirareDescriere
_ttpuniversuldali.roFirst-party1 year 
pys_first_visituniversuldali.roFirst-party7 days 
pys_landing_pageuniversuldali.roFirst-party7 days 
pbiduniversuldali.roFirst-party6 months 
last_pys_landing_pageuniversuldali.roFirst-party7 days 
pys_session_limituniversuldali.roFirst-party1 hour 
pys_start_session.universuldali.roFirst-partySession 
_tt_enable_cookie.universuldali.roFirst-party1 year 
_ttp.tiktok.comThird-party1 year 
pysTrafficSource.universuldali.roFirst-party7 days 
last_pysTrafficSource.universuldali.roFirst-party7 days 

Cookie Policy

This site https://universuldali.ro/ („the Site”) uses cookies.

A cookie is a small piece of information that the Site requests your browser to store on your computer, mobile device, or other electronic devices through which a user accesses the internet, to help the user navigate the Site efficiently, perform certain functions, and allow the Site to „remember” the user’s actions or preferences over time.

The law stipulates that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies, we need your permission.

The Site uses cookies for the following purposes:

-to remember the individual actions and preferences of Users.

-to ensure the proper functioning of the Site and enhance its performance.

-to help users perform various activities without having to re-enter information when navigating from one page to another or when returning to the site later.

-for online behavioral advertising and to display ads relevant to what the User has searched for in the past.

We will not use cookies for purposes other than those stated in this policy.

The Site uses the following categories of cookies:

 1. Strictly necessary cookies, which the Site needs for proper functioning and operation. These include, for example, cookies that allow Users to authenticate in secure areas of the Site and are necessary for system administration and the prevention of fraudulent activities.
 1. Analytical/performance cookies, which allow the Site to recognize and count visitors and find out how visitors navigate the Site. These types of cookies help improve the User’s browsing experience on the Site so that they can more easily find the information they are looking for.
 1. Functionality cookies, which are used to recognize Users returning to the Site. These cookies help personalize the content of the Site and retain User preferences (e.g., language and region chosen by them).
 1. Targeting and advertising cookies, which record Users’ visits to the Site, the pages they have viewed, the articles they have viewed, and the links they have followed. These cookies are used to make the advertising displayed on the Site more relevant to Users’ interests, identified based on the pages/links visited and articles read (for this purpose, sharing this information with third parties is possible).

Third parties (including, for example, advertising networks and external service providers such as web traffic analysis services) may also use cookies and/or access data collected by cookies on the Site.

Most browsers support cookies, but Users can configure their browsers to reject them and can delete them at any time. You can control and/or delete cookies as you wish. You can delete all cookies already stored on your computer, and you can configure most browsers to prevent the storage of cookies. However, if you proceed in this way, you may be required to manually adjust certain preferences each time you visit a site, and certain services and functionalities may not work.

You can block/deactivate cookies in your web browser settings. However, if you use your browser settings to block all cookies (including essential ones), you may not be able to fully or partially access the Site, as some cookies may be strictly necessary for the website’s operation.

You can, at any time, modify or withdraw your consent from the Cookie Statement on our Site.

Learn more about who we are, how you can contact us, and how we process personal data in our Privacy Policy.

In the following tables, you will find more information about the individual cookies used on the Site and the purposes for which they are used:

 1. a) Performance:

Cookie key

Domain

Cookie

Type

Expire

Description

_ga_FHJZG0MZDL

.universuldali.ro           

First-party

1 year 1 month

This cookie is used by Google Analytics to persist session state.

_ga

universuldali.ro           

First-party

1 year 1 month

This cookie name is associated with Google Universal Analytics – which is a significant update to Google’s more frequently used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a user identifier. It is included in every page request on a site and used to calculate visitor, session and campaign data for site analytics reports.

 1. b) Targeting:

Cookie key

Domain

Cookie Type

Expire

Description

_gcl_au

.universuldali.ro

First-party

3 months

Used by Google AdSense to test the effectiveness of advertising on websites that use their services

_fbp

.universuldali.ro

First-party

3 months

Used by Meta to deliver a range of advertising products such as real-time bidding from third-party advertisers

IDE

.doubleclick.net

Third-party

1 year

This cookie is set by Doubleclick and provides information about how the end user uses the website and any advertising that the end user saw before visiting that website.

test_cookie

.doubleclick.net

Third-party

15 minutes

This cookie is set by DoubleClick (which is owned by Google) to determine whether the website visitor’s browser accepts cookies.

 1. c) Unclassified:

Cookie key

Domain

Cookie Type

Expire

Description

_ttp

universuldali.ro

First-party

1 year

 

pys_first_visit

universuldali.ro

First-party

7 days

 

pys_landing_page

universuldali.ro

First-party

7 days

 

pbid

universuldali.ro

First-party

6 months

 

last_pys_landing_page

universuldali.ro

First-party

7 days

 

pys_session_limit

universuldali.ro

First-party

1 hour

 

pys_start_session

.universuldali.ro

First-party

Session

 

_tt_enable_cookie

.universuldali.ro

First-party

1 year

 

_ttp

.tiktok.com

Third-party

1 year

 

pysTrafficSource

.universuldali.ro

First-party

7 days

 

last_pysTrafficSource

.universuldali.ro

First-party

7 days

 

PROGRAM DE VIZITARE

Luni-Duminică: 10.00 – 20.00

Ultima intrare: ora 19.00

PROGRAM CASA DE BILETE

Programul casei de bilete ARCUB, în perioada 18 octombrie – 12 decembrie 2023, este de marți până duminică, orele 12.00 – 19.00, luni închis. În această perioadă, se acceptă doar plata cash pentru achiziționarea biletelor la casa de bilete ARCUB. În perioada 13 decembrie 2023 – 12 mai 2024, programul casei de bilete este de luni până duminică, orele 10.00-20.00. Biletele vor putea fi achiziționate la casa de bilete utilizând plata cash/card.

Informații: 021 795 36 02; universuldali@arcub.ro